Drygstorp.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

NYHETER

 

 

• Badrum»

Börjar att planera badrummet efter 2½år i huset.

 

• Småprojekt »

Alla småprojekt är nu snart klara, lite lister kvar.

 

• Nybyggnation »

Börjar att drömma att bygga ut och bygga till, kanske en tak terass?.

 

• Foton »

De få foton som är upplagda.

 

 

 

DRYGSTORP 9:2

 

 

 

Öster om gården Drygstorp norr om Gudhem ligger ett komplex av våta marker.

 

Här finns betade fuktängar och lövdominerade sumpskogar på fast mark. Hela området är mycket stark påverkat av dikning samt av en kraftledning som passerar igenom området. Strax nordöst om Drygstorp ligger en stenbunden betesmark, som omgärdas av stenmurar. Trädskiktet utgörs av fågelbär, björk, rönn, oxel och sälg. Det är huvudsakligen glest utvecklat men det finns även halvöppna till slutna partier. Buskskiktet består av en och vide. Vegetationen domineras av friskängar och fuktängar med ett mindre inslag av torrängar. Betesmarken är svagt hävdat och endast en liten del är svagt kvävepåverkad. I området finns en del stentippar. Vid den inventeringen i oktober 2002 noterades endast hirsstarr, stagg och rödkämpar. Då ängs- och hagmarksinventeringen utfördes 1990 noterades även darrgräs, ljung, jordtistel, klasefibbla, ängsvädd, ormrot, samt rikligt med ängsvampar. De regionalt sällsynta arterna fältvädd, säfferot, majviva och ängsvide har också noterats i området (Ekman 1984). Sydöst om Drydstorp längs kraftledningsgatan ligger ytterligare en mindre betesmark som är invaderad av älggräs och sly av sälg. Marken bedömdes dock vara värd att restaurera vid inventeringen 2002 pga floravärdena.

.

 

 

 

 

 

 

We require from buildings, as from men, two kinds of goodness: first, the doing their practical duty well: then that they be graceful and pleasing in doing it; which last is itself another form of duty.

 

John Ruskin (1819 - 1900) 

 

      

Kingk@telia.com